FANDOM


גלתיאה מרית'וט היתה מכשפה והמורה להתגוננות מפני כוחות האופל מסביבות 1895 עד ל1945, והחזיקה את המשרה קרוב לחמישים שנה. ידוע שלימדה את טום רידל, והיא אף הוזכרה בספר השישי.