FANDOM


הוריו של הארי פוטר. היו חברים במסדר עוף החול והתנגדו לוולדמורט. בצעירותם בבית הספר ג'יימס היה מאוהב בלילי, אך היא לא הייתה מודעת לכך ונראה היה ששנאה אותו ממש. בשנה השביעית לילי מתחילה לצאת עם ג'יימס ואף לבסוף מתחתנת איתו. כאשר בנם הארי בן שנה וולדמורט פורץ לביתם והורג את בני הזוג.